Vamberszki szalon

Általános Szerződési Feltételek

Art & Pure Kft. (székhely: 1068 Budapest, Király utca 96.; adószám: 28757069-2- 42; mint Szolgáltató) és Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Art & Pure Kft. és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél) között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások esetében a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

Szolgáltatások
1.1 A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek alapján
− szempilla-hosszabbítási,
− sminkelési,
− szépségtanácsadói,
− tetoválási szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt az Ügyfél részére.

Felek jogai és kötelezettségei
2.1. A Szolgáltató szolgáltatásait a vonatkozó jogszabályoknak és a releváns egyéni szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen biztosítja.

2.2. A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni a vonatkozó jogszabályok követése és betartása mellett.

2.3. A Szolgáltatások nyújtásának helye, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, 2314 Halásztelek, István u. 2. fsz/1. A Szolgáltatások nyújtásának helyszíne jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett címtől eltérhet.

2.4. A Szolgáltató az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a 2314 Halásztelek, István u. 2. fsz/1. címen fogadja, (a Szolgáltatások nyújtásának helyszíne jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett címtől eltérhet), és a Felek által külön meghatározott szolgáltatások nyújtásában részesíti, mely szolgáltatásért a Szolgáltató díjazásra jogosult.

2.5. A Szolgáltató köteles az Ügyfelet a szolgáltatás menetéről írásban, email útján, telefonon vagy személyesen, előzetesen tájékoztatni. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az előzetes tájékoztatást megértette és tudomásul vette. A Szolgáltató elérhetőségei: vamberszki@gmail.com és +36 20 434 9205.

2.6. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatások elvégzését az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt is, illetve amennyiben a beavatkozás jogszabályi vagy szakmai akadályba ütközik.

2.7. Az Ügyfél köteles az általa kiválasztott szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltatóval együttműködni és a szolgáltatások nyújtásához Szolgáltató által megjelölt információkat átadni, továbbá az Ügyfél köteles a Szolgáltató által számára e-mailben, telefonon vagy személyesen kommunikált működési rendet betartani.

2.8. Szolgáltató az Ügyfél által felróható magatartásra visszavezethető bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.

Díjazás és lemondás
3.1. Az Ügyfél köteles az adott szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni. Valamennyi szolgáltatás tekintetében időpont csak a foglaló fizetése ellenében foglalható, az adott időpont a foglaló megfizetésével válik rögzítetté. A foglaló összege a szolgáltatás díjának 50 %-a.

3.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek szolgáltatásokra vonatkozó díjai a http://vamberszki.com/arlista/ honlapon találhatóak meg.

3.3. A szolgáltatás átruházható, bejelentést követően elajándékozható. Az Ügyfélnek van lehetősége ajándékutalványt is vásárolni a Szolgáltatónál.

3.4. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót e-mailben vagy telefonon, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben az Ügyfél közli vagy technikai probléma révén nem közli a késését, és maximum 15 percet késik, a Szolgáltató azt tudomásul veszi.

Amennyiben az Ügyfél közli a késését, és 15 percet meghaladó a késés, úgy az eset körülményeinek figyelembe vételével a Szolgáltató dönti el, hogy teljesíti-e a szolgáltatást.

Amennyiben az Ügyfél nem közli a késést, és 15 percet meghaladó a késés, a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését nem vállalja.

Amennyiben a késés a 15 percet meghaladja, és a Szolgáltató nem vállalja a szolgáltatás teljesítését, úgy a foglaló összege nem jár vissza az Ügyfél részére.

Amennyiben az előre megbeszélt időpontra rögzített szolgáltatást az Ügyfél 24 órán belül mondja le, a foglaló nem jár vissza a részére.

A foglaló abban az esetben jár vissza az Ügyfél részére, ha több, mint 24 órával a szolgáltatás megkezdése előtt közli a lemondást.

3.5. Amennyiben a szolgáltatások nyújtására a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyféllel egyetértésben, vele közösen kijelölve új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Ez utóbbi esetben Ügyfél semmilyen típusú kártérítésre és kártalanításra nem jogosult.

Felelősség
4.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárólag szakmai felelősséget vállal, munkáját a legnagyobb körültekintéssel végzi el.

4.2. A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával állnak összefüggésben.

4.3. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az Ügyféllel közösen meghatározott kívánt eredmény elérése érdekében; Ügyfél tudomásul veszi, hogy a várható eredmény egyéni ízlésenként eltérő, így az Ügyfél megítélése eltérhet és emiatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

Titoktartás, adatvédelem
5.1. Szolgáltató mindenkoron köteles a szolgáltatások nyújtása során a tudomására jutott, az Ügyfél személyével és különösen az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni.

5.2. Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

Hatály
6.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. február 2-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

6.2. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek esetleges módosítását haladéktalanul a honlapján (https://vamberszki.hu/) közzéteszi.

Záró rendelkezések
7.1. Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt járnak el.

7.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben a magyar jog, különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv az irányadók.

7.3. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a jogviszony létrejöttét megelőzően is.

Budapest, 2020. október 20.